วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555


   สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกของดิฉัน ขอให้ทุกท่านสนุกและได้รับความรู้ที่ได้เข้ามาดูเว็บบล็อกนี้ ซึ่งในเว็บบล็อกนี้จะเสนอเรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลไว้มากมาย ดิฉันรับรองได้เลยว่าทุกท่านจะต้องได้ความรู้อย่างแน่นอนค่ะ
  


คำอธิบายรายวิชา
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
3. การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
4. จิตวิทยาการเรียนการสอน
5. การออกแบบการเรียนการสอน


วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง                                      
รูปแบบการเรียนการสอน

..........เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 8แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ